artik ingiltere’de bosanip konsolosluga bildirebilirsiniz

Türkiye Cumhuriyeti Londra Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklama ile 7 Şubat tarihinde 30325 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik” bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Londra Başkonsolosluğu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Birleşik Krallık Adli makamlarınca Verilen Boşanma Kararlarının Türk Nüfus Kayıtlarındaki Aile Kütüklerine Tesciline İlişkin Duyuru:

Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin verilen kararların aile kütüğüne tescil edilmesini amaçlayan “Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik” 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.03.2018 tarih ve 35029 sayılı genelgesi doğrultusunda yurtdışı temsilciliklerimizde bahse konu yönetmeliğin uygulanmasına başlanılmıştır.

Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Anılan yönetmelik hükümleri uyarınca Başkonsolosluğumuzda yapılacak tescil işlemi sadece Birleşik Krallık adli makamlarınca verilmiş boşanma, evliliğin butlanı, evliliğin iptali veya evliliğin mevcut olup olmadığının tespiti kararlarını kapsamaktadır. Mahkeme kararında çocukların velayeti, iştirak nafakası, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu hükümler varsa; 5718 sayılı Kanun uyarınca Türkiye’de görevli ve yetkili mahkemelere bu kararın tenfizi yönünde ayrıca dava açılabilir.

Birleşik Krallık adli makamlarınca verilmiş boşanma kararının “kesinleşmiş olması” ve “kamu düzenine açıkça aykırı olmaması” gerekmektedir.

Birleşik Krallık’ta gerçekleşen “Boşanma” işlemiyle ilgili olarak Türk mahkemelerinde kesin hükme bağlanmış, reddedilmiş, açılmış ve devam etmekte olan herhangi bir dava bulunuyorsa Başkonsolosluğumuza ayrıca bir başvuru yapılamaz.

Çok uyruklu vatandaşlarımızın uyruğu bulunduğu diğer ülke kimliği ile alınmış olan yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararlarda, tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunması ve aynı kişi olduğunun tespit edilmesi halinde işlemler sonuçlandırılır.

Tarafların nüfus kayıtlarında çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama bulunmaması, aynı kişi olduğunun tespit edilememesi ve çok uyrukluğun aile kütüklerine tescil edilememesi halinde ise başvuru reddedilir. Dolayısıyla, çok uyruklu vatandaşlık durumunuz aile kütüklerinizde kayıtlı değilse, öncelikle bu işlemin yapılması gerekmektedir.

Başvuru evrakının Başkonsolosluğumuzca incelenmesini takiben, herhangi bir eksiklik bulunması halinde hata ve eksikliklerin giderilmesi için taraflara doksan (90) gün süre verilir, bu süre zarfında istenilen hususların yerine getirilmemesi durumunda başvuru reddedilerek başvuru evrakı iade edilir.

Başvurunun Başkonsolosluğumuzca reddi halinde; tescil başvurusunun ülkemiz adli makamları nezdinde yenilenmesi mümkündür.

Başvuru Yöntemi:

Birleşik Krallık’ta boşanmış olan kişiler veya kanuni vekilleri Başkonsolosluğumuza şahsen müracaat etmelidir. Posta ile başvuru kabul edilmemektedir.

Kanuni vekiller aracılığıyla yapılan başvurularda, vekâletnamenin Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş olması halinde, hem aslının hem de Türkçe çevirisinin apostil şerhi ile tasdiklenmiş olarak ibrazı gerekmektedir. Apostil işlem hakkında https://www.gov.uk/get-document-legalised adresinden bilgi alınması mümkündür.

Taraflar aynı anda başvurabilecekleri gibi, doksan günü geçmemek kaydıyla farklı tarihlerde de başvuru yapabilirler. Ayrı ayrı yaptıkları müracaatları doksan günlük süreyi geçtiği için reddedilen tarafların birlikte yeniden başvurmaları halinde müracaatları kabul edilir.

Taraflardan birinin veya vekillerinin yabancı uyruklu olması ve Türkçe bilmemesi halinde, Türkçe bilen bir tercüman ile beraber başvuru yapmak zorundadır.

Gerekli Belgeler:

Boşanmaya dair Birleşik Krallık mahkemelerince verilmiş ve kesinleşmiş mahkeme kararı (Decree Absolute). Kararın ve noter onaylı Türkçe çevirisinin apostil şerhi ile tasdiklenmiş olarak ibrazı gerekmektedir.

Aynı konuda Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde halen devam eden bir dava yahut tanımanın Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince evvelce reddedildiğine dair karar bulunmadığı yönünde Türkiye’deki adli makamlardan alınacak belge.

Nüfus cüzdanları/kimlik kartı. Türk vatandaşının/vatandaşlarının başka ülke vatandaşlıklarının da olması halinde ayrıca yabancı pasaportunu da ibraz etmesi gerekmektedir.
Boşanma işleminden önce, başka ülke vatandaşlıklarının nüfus kayıtlarına tescil edilmiş olması gereklidir. Bunun için, yabancı ülke pasaportu ve vatandaşlık sertifikasının aslı ile beraber Başkonsolosluğumuza/Nüfus Müdürlüklerine çoklu vatandaşlık tescili başvurusu yapılması gerekmektedir
Eşin yabancı uyruklu olması durumunda yabancı eşin pasaportu ve anne-baba adını da içeren doğum belgesi (Full Birth Certificate).
Pasaportta anne-baba adı yazıyor ise doğum belgesinin getirilmesine gerek yoktur. İngiliz doğum belgesi yerine veya İngiliz doğum belgesi dışındaki doğum belgelerinin yerine Aile Cüzdanı, Formul A veya Formul B belgesi, üçüncü ülke doğum belgesi ve Türkçe tercümesinin apostil onaylı tasdikli suretleri ya da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı ve Birleşik Krallık’taki yabancı temsilciliklerce verilmiş anne-baba adını da içeren doğum belgesi (Full Birth Certificate) belgelerden birisi kullanılabilir.

Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneği. Yabancı makamlarca düzenlenmiş fotoğraflı vekâletnamelerin; hem aslının hem de Türkçe çevirisinin apostil şerhi ile tasdik edilmiş halinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Bilgilendirme Formu (Başkonsolosluğumuzca temin edilecektir.)
Başvuru Formu (Başkonsolosluğumuzca temin edilecektir.)”

Leave a Reply